Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DOLUSOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimiz tarafından, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla uyumlu olarak, aşağıdaki amaçlar için kullanılmak, kaydedilmek, saklamak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecek ve paylaşılabilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve güvenli muhafazasını sağlama amacıyla, tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürünler ve hizmetler hakkında gerekli uyarıların ve hatırlatmaların yapılması, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Müşteri/Bayi/Tedarikçi/Üretici ilişkilerinin kurulması,

 • Bayilerimiz, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

 • Şirketimizin internet ve teknik destek sayfasının kullanılması,

 • Şirketimizin tüm markaları ile ilgili tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik, bilgilendirme gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi, telefonla aranılması, kişisel verilerin bu amaçlarla kullanılması, saklanması ve bu işlemlerin yapılması için DOLUSOFT’un hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılması,

 • Şirketimizin ve distribütörü olduğumuz üreticilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonların duyuruları ve katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz yukarıdaki başlıkta belirtilen amaçlar, ilgili kanun ve mevzuatlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ile şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofislerimiz, bayilerimiz, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dahilinde gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak saklanacak ve işlenecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince
 • (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
   edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
   üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir


KVK Kanunu’nun 13. Maddesine göre “İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.”

Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre “Dolusoft Yazılım Teknolojileri Ostim Teknopark Turuncu Bina Cevat Dündar Cad. No:1, Kat:5, No: 82 Yenimahalle/Ankara 06374” adresine veya info@dolusoft.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz

Detaylı bilgi için;

https://www.kvkk.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6698&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=6698&Tur=1&Tertip=5&No=6698